0 item(s) in uw winkelmandje.
totaal : € 0,00

Nieuwsbrief

  • Naam :
  • E-mail :
Algemene verkoopsvoorwaarden
___________________________________________________
 
1. Al onze verkopen, werken, leveringen en diensten geschieden op de hierna volgende voorwaarden; onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. Ze zijn van toepassing met uitsluiting van alle algemene voorwaarden, voorkomend op de documenten uitgaande van de klant voor zover deze laatste voorwaarden strijdig zijn met de eerste.
 
2. Onze offertes zijn steeds vrijblijvend en worden gedaan zonder enige verbintenis.
 
3. De levering gebeurt bij de verkoper, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak.
 
4. De goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de klant.
 
5. Klachten betreffende de geleverde goederen kunnen niet aanvaard worden wanneer ze niet schriftelijk bij ons toekomen binnen zeven dagen na levering.
 
6. Onze facturen zijn steeds betaalbaar in onze woonplaats, netto zonder korting, ten laatste 30 dagen na factuurdatum.
 
7. De geleverde koopwaar blijft onze eigendom zolang de volledige prijs niet is betaald.
 
8. Bij gebrek aan betaling van de factuur, 15 dagen na de aangetekende verzending en aanmaning, kan de overeenkomst door ons van rechtswege en op eenvoudige aangetekende verzonden verklaring worden ontbonden. Dit alles onverminderd het betalen van de schadevergoeding door de in gebreke gebleven klant.
 
9. Iedere factuur die onbetaald blijft op de vastgestelde vervaldag wordt, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, vermeerderd met een intrest van 12% per jaar tot volledige betaling.
 
10. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van elke, ook gedeeltelijke, factuur op de vervaldag, zonder ernstige redenen, wordt na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd, bij wijze van forfaitaire schadevergoeding met 15% met een minimum van 125 euro en een maximum van 1.860 euro, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.
 
11. Alle innings-en protestkosten van een aanvaarde of niet-aanvaarde wissels vallen ten laste van de klant. Het aanbieden van wissels wijzigt de plaats van betaling niet; bij het trekken van een wissel geldt nooit als schuldvernieuwing.
 
12. Wanneer de verkoper zijn verplichtingen niet nakomt, is de consument, dit is elke natuurlijke of rechtspersoon, die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden de producten of diensten verwerft of gebruikt, gerechtigd een vergoeding te eisen voor de rechtbank, overeenkomstig het gemeen recht.
 
13. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Wanneer de klant een natuurlijke rechtspersoon is die de producten of diensten uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden verwerft of gebruikt, worden alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavig overeenkomst beslecht voor de rechtbank van de woonplaats van de consument. In alle andere gevallen kunnen zij slechts beslecht worden door de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement van de verkoper. Dit geldt eveneens wanneer wissels worden getrokken op de klant.